STADGAR

Bygdegårdsföreningen Societetshuset Källör

TIDIGARE NYTT FÖRSLAG 2016-03-06

§ 1.
FIRMA

Föreningens firma är Societetshuset Källör.

§ 1.
FIRMA

Föreningens firma är Societetshuset Källör.

§ 2.
ÄNDAMÅL

Föreningen, som är en ideell förening, politiskt och religiöst obunden, har till uppgift att anskaffa och för framtiden driva en bygdegård med bl.a. samlingslokal. Lokalen ska opartiskt och på skäliga villkor uthyras till föreningens medlemmar, kommunala myndigheter och inrättningar samt till organisationer och enskilda, som önskar använda lokalen och som verkar i enlighet med rikets lagar.

Dessutom ska föreningen verka för bygdens kulturella utveckling, bl.a. genom egna kulturprogram och genom förmedling av program till dem som hyr lokalen.

§ 2.
ÄNDAMÅL

Föreningen, som är en ideell förening, politiskt och religiöst obunden, har till uppgift att anskaffa och för framtiden driva en bygdegård med bl.a. samlingslokal. Lokalen ska opartiskt och på skäliga villkor uthyras till föreningens medlemmar, kommunala myndigheter och inrättningar samt till organisationer och enskilda, som önskar använda lokalen och som verkar i enlighet med rikets lagar.

Dessutom ska föreningen verka för bygdens kulturella utveckling, bl.a. genom egna kulturprogram och genom förmedling av program till dem som hyr lokalen.

§ 3.
SÄTE

Föreningens styrelse ska ha sitt säte i Östhammars kommun, Uppsala län.

§ 3.
SÄTE

Föreningens styrelse ska ha sitt säte i Östhammars kommun, Uppsala län.

§ 4.
INTRÄDE

Medlemskap i föreningen kan erhållas av förening eller enskild person, som vill främja föreningens verksamhet och syfte.

§ 4.
INTRÄDE

Medlemskap i föreningen kan erhållas av enskild person, som vill främja föreningens verksamhet och syfte.

§ 5.
AVGIFTER

Medlem betalar inträdesavgift och årsavgift enligt regler och med belopp som årligen fastställs av föreningsstämma.

§ 5.
AVGIFTER

Medlem betalar årsavgift enligt regler och med belopp som årligen fastställs av föreningsstämma.

§ 6.
UTTRÄDE

Medlem, som önskar utträde ur föreningen, skall anmäla detta till styrelsen. Begäran skall göras skriftligen och vara egenhändigt undertecknad.

Utträder medlem, har han ingen rätt till andel i föreningens vinst eller i föreningens tillgångar i övrigt.

Föreningsstämman kan dock besluta annorlunda.

§ 6.
UTTRÄDE

Medlem, som önskar utträde ur föreningen bör anmäla detta till styrelsen.

Utträder medlem, har den ingen rätt till andel i övrigt.

Föreningsstämman kan dock besluta annorlunda.

§ 7.
UTESLUTNING

Bryter medlem mot dessa stadgar, skadar på annat sätt föreningen eller motarbetar dess syften kan styrelsen, om den är enhällig, eller föreningsstämman utesluta medlemmen ur föreningen.

Den som inte godtar styrelsens beslut om uteslutning, äger hänskjuta frågan till föreningsstämmans prövning.

Utesluts medlem, har han ingen rätt till andel i föreningens vinst eller i föreningens tillgångar.

§ 7.
UTESLUTNING

Bryter medlem mot dessa stadgar, skadar på annat sätt föreningen eller motarbetar dess syften kan styrelsen, om den är enhällig, eller föreningsstämman utesluta medlemmen ur föreningen.

Underlåter medlem att betala årsavgiften äger styrelsen rätt att besluta om uteslutning av medlemmen.

Den som inte godtar styrelsens beslut om uteslutning, äger hänskjuta frågan till föreningsstämmans prövning.

§ 8.
MEDLEMSFÖRTECKNING

Det åligger styrelsen att föra medlemsteckning. Av förteckningen ska framgå medlemmarnas fullständiga namn och adress.

§ 8.
MEDLEMSFÖRTECKNING

Det åligger styrelsen att föra medlemsteckning. Av förteckningen ska framgå medlemmarnas fullständiga namn och adress.

§ 9.
ORGAN

Föreningens organ är:

 1. Föreningsstämma
 2. Styrelse
 3. Revisorer

§ 9.
ORGAN

Föreningens organ är:

 1. Föreningsstämma
 2. Styrelse
 3. Revisorer

§ 10
FÖRENINGSSTÄMMA

Ordinarie föreningsstämma hålls årligen före den 1 mars.

Extra föreningsstämma hålls, när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst 1/10 av föreningens medlemmar så kräver genom skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran ska framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill ha behandlat.

Vid föreningsstämma har varje medlem, som ej begärt utträde eller uteslutits, en röst.

Såväl val som övriga frågor avgörs genom öppen omröstning om icke sluten begärs. Votering vid personval ska ske med slutna sedlar. Vid lika röstetal har stämmans ordförande utslagsröst. Vid val avgör dock lotten.

§ 10
FÖRENINGSSTÄMMA

Ordinarie föreningsstämma hålls årligen före den 15 mars.

Extra föreningsstämma hålls, när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst 1/10 av föreningens medlemmar så kräver genom skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran ska framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill ha behandlat.

Vid föreningsstämma har varje medlem, som ej begärt utträde eller uteslutits, en röst.

Såväl val som övriga frågor avgörs genom öppen omröstning om icke sluten begärs. Votering vid personval ska ske med slutna sedlar. Vid lika röstetal har stämmans ordförande utslagsröst. Vid val avgör dock lotten.

Röstning med fullmakt är icke tillåten.

§ 11

Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas:

 1. Val av ordförande.
 2. Anmälan av styrelsens val av sekreterare.
 3. Fastställande av röstlängd.
 4. Val av två justeringsledamöter att jämte ordföranden justera stämmans protokoll.
 5. Godkännande av kallelse.
 6. Styrelsens redovisningshandlingar över det gångna räkenskapsåret.
 7. Revisorernas berättelse.
 8. Frågan om fastställande av resultaträkning och balansräkning.
 9. Frågan om ansvarsfrihet för störelsens ledamöter.
 10. Beslut med anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 11. Redovisning av budget- och verksamhetsplan.
 12. Bestämmande av ersättning till styrelseledamöter och revisorer.
 13. Val av ordförande i föreningen.
 14. Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter.
 15. Val av revisorer samt suppleanter.
 16. Val av ombud och suppleanter till bygdegårdsdistriktets stämma.
 17. Val av ombud till övriga föreningar.
 18. Val av valberedning.
 19. Beslut om eventuella regler och belopp för nästkommande års årsavgift.
 20. Framställningar och förslag från styrelsen och från medlemmar som inkommit till styrelsen senast 10 dagar före föreningsstämman.
 21. Vid stämman väckta frågor.

§ 11

Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas:

 1. Val av mötesordförande.
 2. Val av mötessekreterare.
 3. Fastställande av röstlängd.
 4. Val av två justeringsledamöter att jämte ordföranden justera stämmans protokoll.
 5. Godkännande av kallelse.
 6. Styrelsens redovisningshandlingar över det gångna räkenskapsåret.
 7. Revisorernas berättelse.
 8. Frågan om fastställande av resultaträkning och balansräkning.
 9. Frågan om ansvarsfrihet för störelsens ledamöter.
 10. Beslut med anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 11. Redovisning av budget- och verksamhetsplan.
 12. Bestämmande av ersättning till styrelseledamöter och revisorer.
 13. Val av ordförande i föreningen.
 14. Val av övriga styrelseledamöter samt suppleant.
 15. Val av revisorer samt suppleanter.
 16. Val av ombud och suppleanter till bygdegårdsdistriktets stämma.
 17. Val av ombud till övriga föreningar.
 18. Val av valberedning.
 19. Beslut om eventuella regler och belopp för nästkommande års årsavgift.
 20. Framställningar och förslag från styrelsen och från medlemmar som inkommit till styrelsen senast 10 dagar före föreningsstämman.
 21. Vid stämman väckta frågor.

§ 12

På extra föreningsstämma får endast behandlas de ärenden som angivits i kallelse.

§ 12

På extra föreningsstämma får endast behandlas de ärenden som angivits i kallelse.

§ 13
KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA

Kallelse till föreningsstämma ska ske genom personligt brev senast 14 dagar före stämman.

§ 13
KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA

Kallelse till föreningsstämma ska ske senast 14 dagar före stämman.

§ 14
STYRELSE

Föreningens angelägenheter sköts av en styrelse bestående av 7 ledamöter samt tre suppleanter. Ledamöter och suppleanter utses växelvis för två år. Ordförande väljs dock på ett år.

Vid val första gången väljs hälften eller vid udda antal närmast under hälften av ledamöterna och suppleanterna för ett år. Det senare sker genom lottning.

Avgår ledamot eller suppleant före mandattidens utgång väljer medlemsmöte ersättare för den återstående delen av mandattiden.

§ 14
STYRELSE

Föreningens angelägenheter sköts av en styrelse bestående av sju ledamöter inkl. ordförande samt tre suppleanter. Ledamöter och suppleanter utses växelvis för två år. Ordförande väljs dock på ett år.

Avgår ledamot eller suppleant före mandattidens utgång väljer styrelsen ersättare för den återstående delen av mandattiden.

§ 15

Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det lämpligt eller då minst en av styrelsens ledamöter hos ordföranden skriftligen begär sammanträde.

§ 15

Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det lämpligt eller då minst en av styrelsens ledamöter hos ordföranden begär sammanträde.

§ 16

Till styrelsesammanträde ska vid förfall för ordinarie ledamot suppleant kallas.

Styrelsen är beslutsför, när de närvarandes antal överstiger hälften av hela antalet ledamöter.

Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst utom vid personval då lotten avgör.

§ 16

Till styrelsesammanträde ska vid förfall för ordinarie ledamot suppleant kallas.

Styrelsen är beslutsför, när de närvarandes antal överstiger hälften av hela antalet ledamöter.

Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst utom vid personval då lotten avgör.

§ 17

Det åligger styrelsen att med iakttagande av dessa stadgar sköta föreningens angelägenheter. Styrelsen ska också i föreskriven tid till Bygdegårdarnas Riksförbund insända fastställd årsavgift samt de rapporter och upplysningar som Riksförbundet infordrar.

Styrelsen äger med inteckning för gäld belasta föreningens fasta egendom, om styrelsens samtliga närvarande ledamöter är eniga om beslutet.

§ 17

Det åligger styrelsen att med iakttagande av dessa stadgar sköta föreningens angelägenheter. Styrelsen ska också i föreskriven tid till Bygdegårdarnas Riksförbund insända fastställd årsavgift samt de rapporter och upplysningar som Riksförbundet infordrar.

Styrelsen äger med inteckning för gäld belasta föreningens fasta egendom, om styrelsens samtliga närvarande ledamöter är eniga om beslutet.

§ 18
FIRMATECKNING

Föreningens firma tecknas förutom av styrelsen i dess helhet av den eller dem styrelsen därtill utser.

§ 18
FIRMATECKNING

Föreningens firma tecknas förutom av styrelsen i dess helhet av den eller dem styrelsen därtill utser.

§ 19
RÄKENSKAPER

Föreningens räkenskaper omfattar tiden från den 1:a januari till den 31:a december.

Styrelsen skall senast 20 dagar före ordinarie föreningsstämma överlämna sina redovisningshandlingar till revisorerna.

§ 19
RÄKENSKAPER

Föreningens räkenskaper omfattar tiden från den 1:a januari till den 31:a december.

Styrelsen ska senast 20 dagar före ordinarie föreningsstämma överlämna sina redovisningshandlingar till revisorerna.

§ 20
REVISORER

Föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning skall granskas av två av ordinarie föreningsstämma utsedda revisorer.

För revisorerna skall utses suppleant. Revisorer och suppleanter för dessa utses för ett år.

Revisorsberättelse skall lämnas till styrelsen senast 7 dagar före ordinarie föreningsstämma.

§ 20
REVISORER

Föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning ska granskas av två av ordinarie föreningsstämma utsedda revisorer.

För revisorerna ska utses suppleant. Revisorer och suppleant för dessa utses för ett år.

Revisorsberättelse ska lämnas till styrelsen senast 7 dagar före ordinarie föreningsstämma.

§ 21
ÄNDRING AV FÖRENINGENS STADGAR SAMT LIKVIDATION

Beslut om ändring av dessa stadgar och om föreningens trädande i likvidation fattas på två på varandra följande stämmor, varav minst en skall vara ordinarie föreningsstämma. Beslut skall för att vara gällande på den senare stämman ha biträtts av minst 2/3 av de röstande.

§ 21
ÄNDRING AV FÖRENINGENS STADGAR SAMT LIKVIDATION

Beslut om ändring av dessa stadgar och om föreningens trädande i likvidation fattas på två på varandra följande stämmor, varav minst en ska vara ordinarie föreningsstämma. Beslut ska för att vara gällande på den senare stämman ha biträtts av minst 2/3 av de röstande.

§ 22
UPPLÖSNING

Skulle föreningen upplösas skall föreningens behållna tillgångar tillfalla annan lokal sammanslutning eller organisation enligt föreningsstämmans beslut för att användas till fortsatt främjande av föreningens ändamål.

§ 22
UPPLÖSNING

Skulle föreningen upplösas ska föreningens behållna tillgångar tillfalla annan lokal sammanslutning eller organisation enligt föreningsstämmans beslut för att användas till fortsatt främjande av föreningens ändamål.

Ovanstående stadgar har antagits på föreningsstämman den 26 maj 2005.

Ovanstående stadgar har antagits på föreningsstämman den 6 mars 2016.